Dostawa Gratis Od 400zł
30 Dniowa Gwarancja Zwrotu Pieniedzy
Gwarancja Najniższej Ceny
PLN
Str. główna ::  Zamówienia I Zwroty

Zamówienia I Zwroty

1.SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
■ Klient celem Złożenia Zamówienia wypełnia Formularz Zamówienia udostępniony przez Sprzedającego na Stronie.
■ Składając Zamówienie, Klient nie jest obowiązany do założenie konta na Stronie. Założenie przez Klienta Konta powinno zostać dokonane zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie.
■ Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
■ W celu Złożenia Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do akceptacji opcji „cookies” oraz posiadania aktywnego interpretatora JavaScript.
■ Sprzedający zobowiązuje się do podania najpóźniej na początku składania zamówienia, czy mają zastosowanie jakiekolwiek ograniczenia w dostarczeniu Towaru oraz jakie sposoby płatności są akceptowane.
■ Sprzedający akceptuje następujące formy płatności za Zamówienia:
- przelew bankowy
- za pobraniem
■ Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Klienta w drodze jednoznacznego sformułowania, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty na rzecz Sprzedającego, a Kupujący zobowiązuje się potwierdzić, odznaczając stosowny przycisk na Stronie, że ma świadomość obowiązku zapłaty za złożone zamówienie.
■ Kupujący oświadcza, że wszystkie dane przekazane w celu zakupienia Produktu są zgodne z prawdą, oraz że jest on uprawniony do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzysta, oraz posiada wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie kosztów Produktu.
■ Ceny jednostkowe Produktów, wskazane na Stronie, nie są cenami ostatecznymi. Sprzedający zobowiązuje się do podania ostatecznej ceny zakupu bezpośrednio przed Złożeniem Zamówienia. Na cenę ostateczną Produktu składa się cena jednostkowa Produktu oraz koszt przesyłki.
■ Sprzedając nie pobiera od Klienta, w związku ze stosowaniem określonych sposobów płatności, opłat które są wyższe od kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z korzystaniem z tych sposobów. Sprzedający bezpośrednio przed Złożeniem Zamówienia poinformuje Kupującego o ewentualnych opłatach wynikających z określonego sposobu dokonania płatności.
■ Jeśli na Stronie nie podano inaczej, wszelkie ceny podane są w walucie obowiązującej w Polsce.
■ Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego Produktu do momentu wystawienia przez Sprzedającego Potwierdzenia Zamówienia lub otrzymania zawiadomienia o cofnięciu Zamówienia, jeśli nastąpi to wcześniej.
■ Sprzedający doręcza Klientowi Potwierdzenie Zamówienia poprzez wiadomość e-mail.
■ Umowa Sprzedaży dotyczy wyłącznie Produktów, których wysyłkę Sprzedający potwierdził w Potwierdzeniu Zamówienia. Sprzedający nie jest zobowiązany dostarczyć jakichkolwiek innych Produktów mogących stanowić część Zamówienia dopóki nie wyśle Potwierdzenia Zamówienia dotyczącego tych Produktów.
■ Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku, gdy Formularz Zamówienia nie został wypełniony prawidłowo, tzn.:
- dane podane w formularzu zamówienia są niekompletne.
- dane podane w formularzu zamówienia są nieprawdziwe.

2. DOSTAWA
■ Koszty wysyłki Zamówienia pokrywa Klient.
■ Zamówienie dostarczane jest przez firmę kurierską DPD.
■ Czas dostarczenia Zamówienia jest zależny od wybranej formy płatności. Sprzedający zobowiązuje się do możliwie najszybszego dostarczenia Produktu, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży. Firma kurierska dostarcza zamówienia od poniedziałku do piątku w dni robocze.
■ DARMOWEJ WYSYLKI POWYZEJ 1000ZŁ
■ W przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z dostawą przesyłek, Sprzedający zobowiązuje się, przed zakupieniem Produktu przez Klienta, do poinformowania o nich Klienta.
■ Wraz z wejściem przez Klienta lub osobę trzecia wskazaną przez Klienta w fizyczne posiadanie towaru ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Klienta.

3. ODSTAPIENIE OD UMOWY
■ Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawieranej na odległość przez okres 30 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
■ Okres na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 5.1 niniejszego Regulaminu, wygasa po upływie 30 dni od dnia:
- w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie Produktu lub
- w przypadku złożonego przez Klienta jednego Zamówienia obejmującego wiele Produktów, które dostarczane są osobno - dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego z Produktów.
- w przypadku dostarczenia Produktów partiami lub w częściach - dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części;
■ Klient informuje Sprzedającego przed wygaśnięciem okresu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy. W tym celu konsument może:
- skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartego w załączniku do niniejszego Regulaminu albo.
- złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
■ Klient wykonał prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w okresie na odstąpienie od Umowy jeżeli przekazał informację o wykonaniu prawa do odstąpienia od Umowy przed wygaśnięciem wskazanych okresów.
■ Sprzedający zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
■ Gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
■ W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zastrzega, iż Klient ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (w szczególności koszty odesłania Produktu do siedziby Sprzedającego).
■ Sprzedający dokonuje zwrotu przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Klienta w początkowej transakcji, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem że konsument nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem. Sprzedający zwraca kupującemu koszty dostawy w równowartości najtańszego spośród oferowanego przez niego sposobów dostawy.
■ O ile Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może on wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
■ O ile Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, Klient odsyła Produkt lub przekazuje go Sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru Produktów, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostaje zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkty przed wygaśnięciem okresu 14 dni.
■ Klient odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości Produktów wynikające z obchodzenia się z Produktami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Klient w żadnym przypadku nie odpowiada za zmniejszenie wartości Produktów w przypadku gdy Sprzedający nie poinformował go o prawie do odstąpienia od umowy.


■ Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi towary, które są zgodne z Umową Sprzedaży, nieuszkodzone, w zamówionych ilościach oraz zgodne z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub w materiale o Produkcie w momencie składania Zamówienia.
■ Sprzedający odpowiada wobec Klienta za jakikolwiek brak zgodności Produktu z wyżej wskazanymi elementami.
■ W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przywrócenia Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży w drodze naprawy lub wymiany lub do rozwiązywania umowy w odniesieniu tych Produktów.
■ Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny lub rozwiązania Umowy Sprzedaży
- jeżeli Klient nie jest uprawniony do naprawy lub wymiany;
- jeżeli Sprzedający nie wykonał naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lub;
- jeżeli Sprzedający nie wykonał naprawy lub wymiany bez powodowania znacznej niedogodności dla konsumenta.
■ Reklamację można złożyć pisemnie lub pocztą elektroniczną
■ Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany Produkt wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
■ Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Produktu. Klientowi zostaną zwrócone poniesione koszty niezbędne do realizacji jego praw.

Popularne Serie

Polska